KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Kişisel Verileriniz; Veri Sorumlusu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (“BİLGİ-Göç”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verileriniz (“Kişisel Veriler”) bu bilgileri BİLGİ-Göç’e açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir:

b.1) Sunulacak hizmetler ve yürütülecek çalışmalar konusunda iş süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve icrası;

b.2) Veri Sahibi ile iletişim kurulması;

b.3) Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması;

b.4) Veri Sahibinin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Veri Sahibine verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi;

b.5) Hukuki işlem güvenliğinin sağlanması;

b.6) İstatistiksel çalışmalar yapılması.

c) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Aktarımı

Kişisel Verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin (b) maddesinde belirtilen hukuki sebeplerle, BİLGİ-Göç tarafından sunulan her türlü eğitim hizmeti ve tanıtımının yapıldığı fiziki ve/veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişiler Veriler, işbu Aydınlatma Metni’nin (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Üniversite iç birimlerimize, danışman ve hizmet sağlayıcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

d) Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesine göre Kişisel Veri Sahipleri şu haklara sahiptir:

d.1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;

d.2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

d.3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

d.4) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

d.5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

d.6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

d.7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

d.8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için:

[email protected] adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta ile;

• Size ait kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine göndereceğiniz güvenli e-posta ile;

• Islak imzalı dilekçe ile şahsen yapacağınız başvuru ile;

• Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile; başvuru yapabilirsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıdaki yöntemlerle BİLGİ-Göç’e iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.